Аукцион на право заключения договора аренды на чать помещения

Аукцион на право заключения договора аренды на чать помещения № 2, об. площ. 22,8 кв.м. пр. Карла Маркса д.27 aukcion-na-pravo-zaklyucheniya-dogovora-arendy-na-chat-pomescheniya-2-ob.-plosch.-228-kv.m.-pr.-karla-marksa-d.27.rar