Аукцион на право заключения договора аренды

Аукцион на право заключения договора аренды на  помещение № 1, об. площ. 101,8 кв.м. пр. Карла Маркса д.27aukcion-na-pravo-zaklyucheniya-dogovora-arendy-na-pomeschenie-1-ob.-plosch.-1018-kv.m.-pr.-karla-marksa-d.27.rar

Аукцион на право заключения договора аренды на  помещение № 1, об. площ. 122,2 кв.м. пр. Карла Маркса д.22[attachment=1215:Скачать]

Аукцион на право заключения договора аренды на  помещение, об. площ. 20,5 кв.м. ул. Пионерская д.14 [attachment=1216:Скачать]